Ubytovací řád

 

 1. Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.

 2. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den a hodinu, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.  Ukončení pobytu do 12 hod, nástup od 16 hod, popř. dle dohody.

 3. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích.

 4. Host je povinen hlásit zjištěné škody a závady neprodleně provozovateli.

 5. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od pokoje, hlavních dveří a dveří na zahradu. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit proti jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou  ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 6. Host  využívá pouze prostory určené k ubytování, musí dodržovat pořádek a čistotu v pokojích a společných prostorách, seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej  – bez průtahu oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování.

 7. Hostu není dovoleno brát do pokojů sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo

 8. Na pokojích není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.

 9. Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých

 10. Před ukončením pobytu musí host uvést pokoj i společné prostory do původního stavu a předat svěřené klíče k ubytování zodpovědné osobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

 11. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

 12. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je v objektu i přilehlé zahradě režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

 13. V případě delšího pobytu se po 1 týdnu úklid provádí na vyžádání. Základní úklidové pomůcky jsou součástí ubytování. Během týdenního pobytu se úklid v pokojích neprovádí.

 14. Ubytování s domácími zvířaty je možné po dohodě.

 15. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu. V případě že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.

 16. V celém objektu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ a používání otevřeného ohně!


Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v naší chatě U Dvou přátel !